Blue & White Kimono/Open Abaya

Blue & White Kimono/Open Abaya

Blue & White Kimono/Open Abaya

Worn twice, perfect condition in an amazing fabric.